OBS Onsdag 22 januari stämma

Bygderådet Umeå
Kallelse till föreningsstämma 2020.
Tid. ONSDAG den 22 januari kl. 18,30. Kaffe och smörgås finns från kl. 18,00.
OBS! Meddela om du kommer, så vi kan ge rått beställning för fikat.
Plats: Ersboda slöjdförenings lokaler Gräddvägen 15 Ersboda.

Motioner till föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 januari 2020

Dagordning.
1. Öppnande.
2. Godkännande av kallelse till stämman.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
5. Val av justerare för stämmoprotokollet, tillika rösträknare.
6. Närvarolista.
7. Verksamhetsberättelse och kassörens ekonomiska redovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet.
10. Motioner.
11. Av styrelsen väckta förslag. Genomförande av byarnas sammanställning av idéer och förslag.
12. Medlemsavgift.
13. Arvoden och ersättningar.
14. Val av styrelse och revisorer.
15. Var av valberedning inför föreningsstämma 2021.
16. Utse/nominering:
– Ledamot och ersättare till LAG grupp URnära ideell förening.
– LBR, Landsbygdsutvecklingsråd Umeå kommun
– Ledamot i RUR, Regional t utvecklingsråd i Umeåregionen.
– Hela Sverige ska leva Västerbotten
17. Delegering till styrelsen att i övrigt utse företrädare i arbets – beslutsgrupper.
18. Datum för nästa årsstämma.
19. Övriga frågor.
20. Avslutning.

Styrelsen sammanträder omedelbart efter stämman för konstituering av styrelsen

Välkomna!
Styrelsen.

www.bygderadetumea.se