Bygdenytt nr 2. 2019-04-04

Bygdenytt nr 2. 2019-04-04
Översänder nedanstående information av arbetet som genomförs av Bygderådet Umeå och Umeå kommun i samverkan. Informationsträffarna är en stor framgång och fortsätter. Vi återkommer med mera information efter vår utvärderingsträff den 20 maj.

I den informationen får ni även en preliminär planering för höstens informationsträffar.

Hälsningar

Styrelsen

Umeå kommun och Bygderådet Umeå i samverkan.

Sammanfattning Informationsträffar Lokal utvecklingsstöd Umeå landsbygd.

Informationsträffar

2018

17 oktober Överboda 4 byar 35 personer Idéer och förslag

14 nov Norrbyn 3 23

15 nov Flurkmark 2 30

2019

21 februari Sörmjöle 4 28

3 mars Kasamark 8 29

21 mars Stöcksjö 6 18

1 april Sävar 9 12

7 36 175 47

Idéer och förslag

Handikappanpassat vindskydd vid havet

Uppskyltning av upplevelser och sevärdheter

P-plats vid attraktiva havsvikar

Avloppsfrågan Sörmjöle

Koordinera föreningarna i bygden

Kopplingar mot staden

5 km staden

Kartmaterial orientering ungdom

Starta samtal om aktuella frågor Åheden

Fråga om bättre ytterbelysning trottoarer, mm

GPS för busstrafikanter om aktuell busstur och bussen position

Samtal egenföretagare om gröna näringar

Upprusta byvägen tvärs genom Hössjöslätten mot Kasamark

Upprätta byaplan, och ta lärdom av de som kommit längre

Förbättra trafiksituationen i vissa byar

Anordna ungdomsaktiviteter i byn

Förbättra vissa stiga och gamla vägar till cykelvägar

Äldreboenden mindre lägenheter

´´Välkomstskyltar´´ vid infarten till byn

Vindskydd vid flera uteplatser vid vackra naturområden

Renovering av gammal Bagarstuga-föra bakningstraditionen vidare

Obligatorisk att vid byarnas årsmöten att diskutera att upprätta utvecklingsplan/byaplan

Utreda för nya tomter och förtätning i byn/landsbygden

Flera samtal om grillplatser, grillstuga, vindskydd, fiskestuga, kartor över bygden

Uppröjning av befintliga stigar för fiske och rörliga friluftslivet

Organisera upp ett kontaktnät mellan byarna i området

Hur går det med detaljplan Södra byvägen och Sjömyrvägen

Behov av Mötesplats och allaktivitetshus med attraktiv utemiljö

Mötesplats med service, idrottshall, Gym, kulturverkstad, mm

Upplevelsekarta Stöcksjö och intilliggande byar

Cykelorentering – kartor

Jordbruk/gröna näringen, anordna särskilt möte/samtal

Åkermarken ska värnas

Gatlyse/i Fällvägen förbi ridhuset

Kollektivtrafiken behöver samordnas för övergång mellan bussturer

Stor lokal vid anslutningen till skolan för examen, julfester, inomhusaktiviteter

Pensionärsboende

Mer jordbruksdiskussioner

Reparation och upprustning av mötesplats/dansbanan

Reparation och utbyggnad av vattenpumphus

Bättre kollektivtrafik

Det behövs en stor upprustning av vägen ut till Skeppsvik

Anordna träff för social gemenskap i Ytterbodafjärden med hälsa och natur som program

Flytta grillstuga ut till grundet för fritid och naturupplevelser

Nedläggningsplatser i Skeppsvik för båtar och för fritidsfiskare

Starta ett projekt för slyrensning i Skeppsvik

Söka en förstudie för planering upprustning av gamla kajen i Skeppsvik

Beviljade projektansökningar

Stödföreningen för Stöckebygdens utveckling (2018-05-08)
Föreningen ansöker om medel för att öka aktivitets- och upplevelseutbudet i Stöckebygden samt initiera nya typer av samarbeten mellan föreningarna och byarna i bygden, exempelvis genom att ta fram en upplevelsekarta för bygden.

Projektföreningen Bullmark (2018-05-23)
Föreningen ansöker om medel för att stärka lokalt näringsliv, undersöka förutsättningar för lokal besöksnäring (även för ungdomar) och lokala byggföretags intresse att bygga lägenheter på landsbygd genom bl.a. områdesträffar för ortsbor, möten med lokala byggföretag m.m.

Projektföreningen Bullmark (2018-10-28)
Föreningen ansöker om medel för att ta fram ett större projekt tillsammans med två parter, Svenska kyrkan och Furan (boende och arbetsplats) för personer med funktionsvariationer. Det långsiktiga syftet är att alla känner att de är med samt känner gemenskap i bygden.

Rödåbygdens IK (2018-12-14)
Föreningen ansöker om medel för att anlägga en grillplats/vindskydd vid Vindelälven för sommarvandrare, skoter- och skidåkare – en delaktivitet i att skapa Den välkomnande bygden Tavelsjö-Rödå.

Överboda intresseförening (2018-12-20)
Föreningen ansöker om medel för att producera en Bya bok för Överboda för bybor och andra med kopplingar till byn, så att byagemenskapen kan stärkas. Ansökan avser slutlig granskning samt tryckning. Tryckningen av boken ska följas upp med exempelvis byasammankomster och insatser för fler företag till bygden.

Ansökningar under beredning

Furunäs intresseförening
Föreningen ansöker om medel för att starta ett långsiktigt hälsoprojekt som innefattar hälsofrämjande aktiviteter, utbildning i hjärt- och lungräddning samt investering av hjärtstartare.

Projektet riktar sig till boende i Furunäs och Krokfors.

Hembygdsföreningen Umbygda
Föreningen ansöker om medel för lättare restaurering av tre torpstugor som utgör historiska inslag i Brännlandstrakten. Arbetet innefattar lagning av skorstenar, målning av fasad, fönster etc.
Trappan som leder ner till de historiska jättegrytorna vid älvens kant ska också lagas. Allt detta i syfte att öka tillgängligheten för besökande och säkerställa områdets attraktivitet som ett självklart besöksmål i Umeå kommun.

Stiftelsen Holmöns båtmuseum och besökscentrum
Stiftelsen Holmöns båtmuseum och besökscentrum ansöker om medel för upprättandet av en cykelbod i syfte att utveckla cykeluthyrningsverksamheten och därmed främja besöksnäring och tillgänglighet på Holmön. Cykelboden skall förutom förvaring även erbjuda möjlighet till cykelreparation och vård.

Rödåbygdens IK
Föreningen ansöker om medel för framtagandet av en orienteringskarta i syfte att främja friluftsliv och rörelserikedom för såväl skolelever, föreningsaktiva, boende och besökande i Rödåbygden. Detta ses även som ett inslag i utvecklandet av Äventyrsparken Rödåsel.

TAIK
Föreningen ansöker om medel för att ta fram en förstudie för byggandet av en idrottshall för området runt Tavelsjö inklusive Flurkmark, Rödåsel och Hissjö.

Umeå kommun och Bygderådet Umeå i samverkan

Jennie Lindström Enar Jonsson Göran Sundqvist