Stadgar

Bygderådet Umeå Stadgar

 

Stadgar antagna vid namnbyte 2013-10-22. Oförändrad text förutom namnbyte. org.nr, 89 40 03 – 8568

(Ideell förening reg, 8 mars 2002.)

(Stadgarna reviderad vid stämma 2007-01-29.)
(Stadgarna reviderad vid stämma 2019-01-23 ang. kalla till stämma)

§ 1 Föreningens namn. Föreningen skall heta Bygderådet Umeå.

§ 2 Föreningens säte. Föreningen skall ha sitt säte i Umeå kommun.

§ 3 Föreningens ändamål.Föreningens ändamål är att

– stödja boende på landsbygden inom Umeå kommun

– verka för en utveckling av närdemokratin

– verka för en integration mellan olika befolkningsgrupper genom att

– arrangera möten, via informationsskrifter etc. medverka till en kontinuerlig kontakt och en god samverkan mellan byarna – påverka beslutsfattare stödja intressen för en bra service på landsbygden

-medverka till en bra kontakt mellan byarna och offentlig verksamhet (myndigheter, kommunala bolag, universitet etc.)

– vara en kanal för ömsesidig information och samråd mellan kommunledning och medlemmarna

– vara en remissinstans (i samråd med berörda byar) aktivt sprida kunskap om landsbygdsboende bland boende inom Umeå tätort med en extra ambition riktad mot invandrargrupper

Föreningen skall inte bedriva en ekonomisk verksamt varmed menas en affärsmässigt organiserad eller bedriven verksamhet. Föreningen har inte, utan särskild fullmakt från medlemmen, rätt att företräda en enskild by eller motsvarande.

§ 4 Medlem. En by eller motsvarande inom Umeå kommun som företräds av en förening eller av en fysisk person kan bli medlem. Ansvaret att pröva om föreningen eller personen har legitimitet som företrädare för byn åligger helt parterna inom berörd by. Medlem kan när som helst begära utträde ur föreningen. Eventuell inbetald medlemsavgift för överskjutande tid återbetalas ej. Medlem som efter två år inte anmält en företrädare avföres ur medlemsregistret. Medlem som uppenbart motarbetar föreningen kan uteslutas av en enig styrelse. Utesluten medlem kan begära att få sitt medlemskap prövat av föreningsstämman.

§ 5 Medlemsavgift. Medlemsavgiften beslutas av föreningsstämman.

§ 6 Räkenskapsår. Räkenskapsåret skall vara 1/1 – 31/12.

§ 7 Högsta beslutande organ. Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast 1april. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. Om 1/3 av medlemmarna så begär skall styrelsen kalla till extra stämma. Medlem kan genom motion väcka förslag om föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på stämma skall vara styrelsen tillhanda i tillräckligt god tid för att kunna informeras om i kallelsen. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna på stämmodagen. Beslut på stämman fattas genom enkel majoritet av de närvarande.

§ 8 Styrelse. Föreningsstyrelsen kallar till föreningsstämma via brev eller elektronisk post. Medlem är själv ansvarig för att styrelsen har aktuell adress den som företräder byn. Kallelse till föreningsstämma skall ske senast två veckor före stämmodagen och innehålla styrelsens förslag till dagordning samt uppgift om de till detta datum inkomna motionerna. Kallelse till extrastämma sker på liknande sätt om det är möjligt.

§ 9 Rösträtt. Medlen som är närvarande vid föreningsstämma äger rösträtt.

§ 10 Nomineringar, konstituering, mm. Föreningsstämman utser en föreningsstyrelse som skall bestå av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter samt en suppleant för respektive ledamot som alla väljs på ett år Av dessa väljer föreningsstämman en ordinarie ordförande. Föreningens verksamhetsområde indelas i nomineringsområden tillika byaaftonsområden vilka beslutas av föreningsstämman. Varje nomineringsområde/byaaftonsområde ingår med en ordinarie och en suppleant i kontaktnätets styrelse. Respektive område anmäler förändring av styrelserepresentation till valberedningen. Vice ordförande inträder som ordinarie ordförande efter beslut av föreningsstyrelsen. Skulle både ordförande och vice ordförande vara förhindrade att fortsätta med sitt uppdrag i styrelsen kan kvarvarande ledamöter och suppleanter i enighet utse en av dessa att vara ordförande fram till nästa föreningsstämma. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Förutom ordföranden kan ledamot samtidigt ha flera befattningar inom styrelsen. Minst hälften antal ledamöter krävs för att styrelsen skall vara beslutsmässig. Ordförande har utslagsröst Firmatecknare väljs inom styrelsen.

§ 11 Styrelsens uppgifter. Styrelsen företräder föreningen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden, såvida inte annat föreskrives i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa av föreningsstämman fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper samt till årsstämman avge årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt eller om minst två styrelseledamöter begär detta.

§ 12 Revisorer. Föreningsstämman utser två revisorer samt en revisorssuppleant.

§ 13 Valberedning. Föreningsstämman utser en valberedning om minst tre personer varav en är sammankallande. Nomineringsförslag skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 december.

§ 14 Stadgeändring. Föreningsstyrelsen kan inför en föreningsstämma föreslå en stadgeändring men förslaget skall då vara medlemmarna till handa senast i samband med kallelsen till stämman. För godkännande krävs enkel majoritet av stämman.

§ 15 Föreningens upplösning. Föreningsstyrelsen kan föreslå att föreningen skall upplösas i samband med den ordinarie föreningsstämman men förslaget skall vara meddelat till medlemmarna senast vid kallelsen till stämman. Eventuella tillgångar i föreningen skall skänkas till annan ideell förening på orten med samma inriktning eller till förening med ungdomsverksamhet som huvudinriktning. Förslag om upplösning av föreningen skall vara kompletterad med styrelsens förslag på fördelning av eventuella tillgångar. För godkännande krävs enkel majoritet av stämman.