Möten

Kallelse till föreningsstämma 2018.
Bygderådet Umeå

Tid. tisdagen den 23 januari kl. 19.00.

Plats: Ersboda slöjdförenings lokaler Gräddvägen 15 Ersboda.

Motioner till föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 januari 2018.

 

Hej

Här kommer kallelsen till föreningsstämman för Bygderådet Umeå
Dagordningen = som det brukar vara på årsmöten. Den bifogas.

Jag vill lyfta fram valen och att valberedningen är i full aktivitet

  • Val av styrelse och revisorer för 2018.
  • Var av valberedning inför föreningsstämma 2019.
  • Utse/nominering:

–       Ledamot och ersättare till LAG grupp URnära ideell förening.

–       Landsbygdsgrupp Umeå kommun

–       Ledamot i Länsbygderådet Västerbotten

–       Ledamot i RUR, Regional t utvecklingsråd i Umeåregionen.

Välkomna och sprid gärna informationen i din närkrets

Hälsningar

Alf Söderlund

070 6300651

 

Bygderådet Umeå
Org.nr 894003–8568
2017-12-19
Kallelse till föreningsstämma 2018.
Tid. tisdagen den 23 januari kl. 19.00.
Plats: Ersboda slöjdförenings lokaler Gräddvägen 15 Ersboda.
Motioner till föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 januari 2018.
Dagordning.
1. Öppnande.
2. Godkännande av kallelse till stämman.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
5. Val av justerare för stämmoprotokollet, tillika rösträknare.
6. Närvarolista.
7. Verksamhetsberättelse och kassörens ekonomiska redovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet.
10. Motioner.
11. Av styrelsen väckta förslag.
12. Medlemsavgift.
13. Arvoden och ersättningar.
14. Val av styrelse och revisorer för 2018.
15. Var av valberedning inför föreningsstämma 2019.
16. Utse/nominering:
– Ledamot och ersättare till LAG grupp URnära ideell förening.
– Landsbygdsgrupp Umeå kommun
– Ledamot i Länsbygderådet Västerbotten
– Ledamot i RUR, Regional t utvecklingsråd i Umeåregionen.
17. Delegering till styrelsen att i övrigt utse företrädare i arbets – beslutsgrupper.
18. Datum för nästa årsstämma.
19. Övriga frågor.
20. Avslutning.
Styrelsen sammanträder omedelbart efter stämman för konstituering av styrelsen