Protokoll

 

Öppet styrelsesammanträde den 4 december 2018 18.00

Plats: Ersboda slöjdförenings lokaler, Gräddvägen 15 Ersboda.

Protokoll
Närvarande: Birgitta Eriksson, Stefan Latvala, Göran Sundqvist, Roger Sandström, Enar Jonsson, Alf Söderlund

DAGORDNING. 

 1. Öppnande av mötet.
  Enar öppnade mötet och inledde med en parentation över vår vän och revisor Christer Edvardsson som nyligen och hastigt lämnat oss.
 2. Avprickning av närvarande/närvarolista.
  Se ovan
 3. Godkännande av dagordning.
  Den godkändes med några tillägg på rapporter
 4. Lägesrapport RUR
  Enar o Göran beskrev planerna på att starta upp samverkan i RUR. Den 12 september 2018 bestämde RUR att verksamheten skulle vara vilande i avvaktan på Umeregionens diskussioner inför arbetet med att ta fram underlag för ansökan för kommande EU programperiod. Nu finns klara indikationer på att det är lämpligt att arbetet kommer igång. Det bestämdes att en grupp om tre personer skulle bevaka och vid behov starta igång aktiviteterna. Göran Sundqvist är en av dessa.

Bygderådet beslutar och vill:

Att Göran
– kallar och genomför ett RUR möte. RUR återaktiveras, i fall inte alla Bygderåd (motsvarande) är klara med att utse ledamöter, ges dessa möjlighet att ansluta senare under 2019.

. tar ordförandeskapet i RUR (mötesbeslut krävs i RUR)
– går in i en roll som skrivande tillsammans med de sex kommunernas företrädare    inför nästa programperiod (mötesbeslut krävs i RUR)

 1. Lägesrapport Landsbygdsutveckling Umeå kommun
  Göran, Roger o Enar deltog den 23 november i en utvärdering om hur utvecklingen o dialogen med kommunen gått.
  Väldigt få ansökningar har kommit in från byarna liksom trögt med inkomna byaplaner.
  I utvärderingen framfördes förbättringsområden vilka i skrivandets stund inte är bekräftade fullt ut.
  Det kommer att bli två intressenter från kommunens sida: Näringslivsservice och Umeå Fritid (vilket vi är för)
  Handlingar/ansökningar ska snabbt komma till beredningsgruppen då de diarieförts

  För att inspirera och hjälpa byar till aktiviteter kan Bygderådet komma ut och mer handfast hjälpa till.
  En erfarenhet Alf delger är att, det är en utmaning att hitta rätt ansökningsdokument och att göra ansökan och därpå få den skickad och registrerad.
  Protokoll från utvärderingsmötet liksom mall/checklista för lokal utvecklingsplan/byaplan bifogas

 2. Lägesrapport URnära
  Alf gav en kort rapport från det senaste mötet i LAG
  Datum för årsmöte är satt till 27 februari 2019
 3. Seniorboende på landsbygden
  Alf gav en återkoppling på processen för att bygga seniorboenden i Bullmark och Rödåsel. Vi räknar med att kommunen har medel för att flytta 8 lägenheter till respektive by. Husen är ca 25 år gamla och vid en flytt och uppsättning på ny plats, ska dessa uppfattas som nybyggnation och uppfylla dagens lägenhetskrav. Hur vi tar oss genom dessa hinder är vägledande för framtida liknande processer.
 4. Aimday
  Göran rapporterade från ett möte på Universitetet. ”Vanligt folk” skickar frågor till forskare och dialog uppstår som kan leda till forskningsuppdrag. För att få vara med måste en frågeställning skickas. Ett resultat är nu att en forskare visar intresse för det utvecklingsuppslag som TuRe (Tavelsjö Rödå utveckling) driver. Mer byggnation på landsbygden med stöd av ökad kollektivtrafik – 8an.
 5. Datum program Årsmöte Bygderådet Umeå
  Årsmöte 23 januari 18.00 fika och start 18.30 Ersboda Slöjd
  Alf ser till att verksamhetsberättelse, dagordning och kallelse kommer ut.
  /i samband med nästa Bygdenytt ska kallelsen med/
 6. Övriga frågor
  a) Umeå kommun behöver fler familjehem för att hjälpa familjer som behöver extra stöd.
  Beslut: I nästa Bygdenytt tar vi med uppmaningen
 1. b) Hela Sverige ska leva – vi behöver en kontakt från Bygderådet. Alf utses och Göran tar kontakten med dem
 1. Avslutning.
  Enar avslutade och tackade för ett bra möte

Allt enlig                                                             Justeras

Alf Söderlund                                                     Enar Jonsson

 

Protokoll Föreningsstämma för 2017

 

Tid: 23 januari kl. 19:00 2018

Plats: Ersboda slöjdförenings lokaler, Gräddvägen 15 Ersboda.

Deltagare: Se bilagd närvarolista

§1 Öppnande Ordförande Enar Jonsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet
§2 Godkännande av kallelse till stämma. Kallelsen godkändes
§3 Godkännande av dagordning Den utsända dagordningen godkändes efter några få tillägg.
§4 Val av ordförande och sekreterare för stämman Till ordförande för stämman valdes Enar Jonsson och som sekreterare Alf Söderlund
§5 Val av justerare av stämmoprotokollet, tillika rösträknare Till att justera dagen protokoll tillika att vara rösträknare om omröstning blir aktuell valdes Gun-Britt Sandström
§6 Närvarolista Närvarolistan om 13 personer biläggs protokollet
§7 Verksamhetsberättelse och kassörens ekonomiska redovisning

 

Samverkansavtal med Umeå kommun

Verksamhetsberättelsen presenterades av Alf Söderlund. Tillägg om att vi har 72 byar i vårt kontaktnät. Bygderådet har sitt ursprung från Kontaktnätet som startade 1995.

Stefan Latvala föredrog den ekonomiska redovisningen. Utgående behållning 2017-12-31 var 27786 kr. Summa kostnader under 2017 ha varit 9564 kr. Redovisningen lades till handlingarna.
Enar Jonsson redovisade det Samverkansavtal med Umeå kommun som tecknats. Alla detaljer kring processen är inte fullt klara

§8 Revisorernas berättelse Crister Edvardsson föredrog revisorerna berättelse. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
§9 Fråga om ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
§10 Motion Inga motioner hade inkommit.
§11 Av styrelsen väckta förslag
Stadgar
I stadgarna står att föreningsstämman ska annonseras i tidningen under ”Föreningsnytt”. Så har vi inte gjort under flera år då andra alternativ ansetts bättre. Beslut: stadgarna ska ändras och det ska bekräftas på nästkommande stämma
§12 Medlemsavgift Stämman beslutade att ingen medlemsavgift för 2018 ska tas ut.
§13 Arvoden och ersättningar

 

 

 

De ekonomiska förutsättningarna medger inte att något arvode betalas ut varför stämman beslutade att inget arvode till de förtroendevaldas uppdrag i styrelsen ska utgå. Vidare beslutades att ersättningar för resor till möten kan utgå med det skattefria beloppet.
§14 Val av styrelse och revisorer för 2018

 

Stämman gick helt på valberedningens förslag och valen utföll enligt nedan. Enar Jonsson valdes till ordförande
Enar Jonsson                      Bullmark ordförande


Birgitta Eriksson                  Krokbäck

Alf Söderlund                      Rödåsel

Göran Sundqvist                 Svedjan

Stefan Latvala                     Gravmark

Roger Sandström               Stöcksjö

Gun Britt Sandström           Åheden

Gunlis Forsell                      Botsmark

Jan Lundberg                      Gravmark

§14 forts Revisorer Stämman valde:

Christer Edvardsson, Anumark

Helene Wernersson, Furunäs

Stämman beslutade att ingen revisorssuppleant utses

§15 Val av valberedning

 

Stämman valde:

Per-Gunnar Olofsson, Tavelsjö och

Björn Kriström, Furunäs även sammankallande i valberedningen

§15 forts Val av Bygderådets beslutsgrupp. Den grupp som tillsammans med Umeå kommun ska hantera projektstöd Alf Söderlund Rödåsel

Birgitta Eriksson                  Krokbäck

Roger Sandström               Stöcksjö

Gun Britt Sandström           Åheden ersättare

§16 Utse/nominering:

– ledamot och ersättare till LAG grupp URnära ideell förening.

– ledamot i Länsbygderådet Västerbotten (Hela Sverige ska leva)

– ordförande i RUR, Regionalt utvecklingsråd i Umeå-regionen.

Val/nomineringar

URnära, Enar Jonsson ordf. Ordinarie URnära Göran Sundqvist      ,  


RUR
, Göran Sundqvist och Enar Jonsson

HSsL Västerbotten, Crister Edvardsson , Ordinarie

§17 Delegering till styrelsen att i övrigt utse företrädare i externa arbets- besluts-grupper. Beslut: styrelsen kan utse företrädare i andra externa arbets- och beslutsgrupper.

 

 

§18 Nästa årsstämma 23 januari 2019 start 18.00 med fika strax innan
§19 Inkomna yttranden TÖP Vi fick en kort redovisning av hur byagrupper reagerat på Översiktsplanen för Umeå kommuns landsbygdsutveckling

Sävarådalen – Sävarådalen ska vara ett tillväxtsstråk

TuRe, LRF, Rödå IK – Centrumsatsningar vs landsbygden

Stöcke/Stöcksjö – ”Luktservitut” i samband med bygglov på landet

Holmön – 7 riksintressen förlamar utvecklingen

Inbjudan till Serviceverkstad Bygderådet har inbjudits till Serviceverkstad den 23 februari. Det bestämdes vilka som kan deltaga
§20 Övriga frågor Inga
§21 Avslutning. Stämmoordförande Enar Jonsson tackade de närvarande, avslutade stämman och lyfte blicken mot ett spännande 2018

 

Dag som ovan

 

 

 

____________________________                               ____________________________

Alf Söderlund                                            Enar Jonsson

sekreterare                                                                     mötesordförande

 

 

____________________________

Gun-Britt Sandström

Justerare

 

 

Protokoll Föreningsstämma 2016. 

 

Tid: Torsdag den 11 januari  kl. 19:00  

Plats: Ersboda slöjdförenings lokaler, Gräddvägen 15 Ersboda.   

Deltagare: Se bilagd närvarolista 

 

 

 

§1  Öppnande  Göran Sundqvist öppnar i Ordförandens frånvara årsmötet. 
§2  Godkännande av kallelse till stämma.   Kallelse utsänd den 20/12 2016  3 veckor före stämman till medlemmarna. Kallelsen godkänns. (Bilaga 1) 
§3  Godkännande av dagordning  Den utsända dagordningen godkänns. (Bilaga 1) 
§4  Val av ordförande och sekreterare för stämman  Till ordförande för stämman väljs Enar Jonsson, Bullmark och som sekreterare väljs Göran Sundqvist, Tavelsjö. 
§5  Val av justerare av stämmoprotokollet, tillika rösträknare  Till att justera dagen protokoll tillika att vara rösträknare om omröstning blir aktuell väljs Alf Söderlund, Rödåsel och Roger Sandström, Stöcksjö  
§6  Närvarolista  Närvarolistan biläggs protokollet. (Bilaga 2) 
§7  Verksamhetsberättelse och kassörens ekonomiska redovisning  Verksamhetsberättelsen var översänd tillammans med kallelsen. Då inga frågor förelåg läggs verksamhetsberättelsen till handlingarna. (Bilaga 3) 

Den ekonomiska redovisningen slutar på att utgående behållning 2016-12-31 var 37350kr. Summa kostnader under 2016 ha varit 6379kr. Redovisningen läggs till handlingarna. 

§8  Revisorernas berättelse  Crister Edvardsson föredrar revisorerna berättelse. (Bilaga 4). Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.  
§9  Fråga om ansvarsfrihet  Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
§10  Motion   Inga motioner har inkommit. 
§11  Av styrelsen väckta förslag för 2017:   Umeå kommun har tagit fram ett förslag till Översiktsplan tematiskt tillägg för landsbygden. Bygderådet representerat av  Enar och Göran har lovat att medverka till att kalla till ett antal informationsmöten som kommunen planerat att hålla. Bygderådet har även föreslagit kontaktpersoner för varje möte. Totalt avser kommunen att hålla 5 möten: 

2017-01-24 Sävarådalen, Jan Lundberg 

2017-02-02 Stöcksjö-Stöcke, Roger Sandström  

2017-02-13 Tavelsjö-Rödå, Göran Sundqvist 

2017-02-21 Sörmjöle-Norrmjöle, Sven-Erik Forsgren 

Samt i Umeå gemensam slutträff. 

Kommunen kommer att annonsera träffarna i VK och Bygderådet genom Birgitta Eriksson skickar ut mejl till byarnas kontaktpersoner. 

§12  Medlemsavgift  Stämman beslutar att ingen medlemsavgiften för 2017 ska tas ut. 
§13  Arvoden och ersättningar 

 

 

 

De ekonomiska förutsättningarna medger inte att något arvode betalas ut varför stämman beslutar att inget arvode till de förtroendevaldas uppdrag i styrelsen ska utgå. Vidare beslutas att ersättningar för resor till möten kan utgå med det skattefria beloppet. 
§14  Val av styrelse och revisorer för 2016  

 

Valberedningen Björn Krisström, Furunäs och P-G Olofsson, Tavelsjö föreslår att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter inkl. ordföranden samt att följande personer väljs på 1 år (bilaga 5): 

Alf SöderlundRödåsel 

Enar JonssonBullmark 

Göran SundqvistSvedjan 

Jan HultmanMariehem/ Holmön 

Jan LundbergGravmark 

Lena TengnérSandbacka/ Holmön 

Roger Sandström Röbäck 

Stefan Latvala Gravmark 

Sven-Erik Forsgren Sörmjöle 

Stämman beslutar att välja enligt valberedningens förslag. 

 

Vidare väljs på valberedningens förslag Enar Jonsson till ordförande för 2017. 

§14 forts    Valberedningen föreslår till revisorer: 

Christer Edvardsson, Anumark 

Helena Vernersson, Furunäs 

Stämman väljer revisorer för 1 år enligt valberedningens förslag. 

Stämman beslutar att ingen revisorssuppleant ska väljas. 

§15  Val av valberedning 

 

Stämman beslutar att välja två personer till valberedning. 

Stämman besluta till valberedning välja: 

Per-Gunnar Olofsson, Tavelsjö och 

Björn Kriström, Furunäs samt till 

sammankallande i valberedningen välja Björn Kriström. 

§16  Utse/nominering: 

– ledamot och ersättare till LAG grupp URnära ideell förening. 

– ledamot i Länsbygderådet Västerbotten 

– ordförande i RUR, Regionalt utvecklingsråd i Umeå-regionen. 

Nomineringar: 

RUR, Göran Sundqvist, Föreslås till ordförande 

URnära, Enar Jonsson, Ordinarie (Enar Jonsson kvarstår som ordföranden och som ordinarie ideell representant i URnära på begäran från URnära LAGgrupp).  

URnära , Göran Sundqvist, Ordinarie efter Enar Jonsson (Göran Sundqvist nomineras som ordinarie ideell ledamot i URnära om utvecklingen blir sådan att politikerna tar över ordförandeskapet i URnära) 

URnära, Roger Sandström, Suppl. (Nomineras till ersättare i URnära styrelse) 

HSsL Västerbotten, Crister Edvardsson , Ordinarie (Nomineras till ordinarie styrelsemedlem i HSsL Västerbotten) 

§17  Delegering till styrelsen att i övrigt utse företrädare i externa arbets- besluts-grupper.  Beslutas att delegera till styrelsen att utse företrädare i andra externa arbets- och beslutsgrupper. 

 

Anm. Samtliga val och nomineringar se bilaga 5. 

§18  Nästa årsstämma  Beslutas att styrelsen kallar till nästa stämma. 
§19  Övriga frågor  Inga 
§20  Avslutning.  Stämmoordförande Enar Jonsson tackar de närvarande och avslutas stämman. 

 

Dag som ovan  

 

 

 

________________________________________________________ 

Göran SundqvistEnar Jonsson 

sekreterareordförande 

 

 

________________________________________________________ 

Alf SöderlundRoger Sandström 

JusterareJusterare