Ämne: Bygdenytt nr 2. 2019-04-04

Bygdenytt nr 2. 2019-04-04
Översänder nedanstående information av arbetet som genomförs av Bygderådet Umeå och Umeå kommun i samverkan. Informationsträffarna är en stor framgång och fortsätter. Vi återkommer med mera information efter vår utvärderingsträff den 20 maj.

I den informationen får ni även en preliminär planering för höstens informationsträffar.

Hälsningar

Styrelsen

Umeå kommun och Bygderådet Umeå i samverkan.

Sammanfattning Informationsträffar Lokal utvecklingsstöd Umeå landsbygd.

Informationsträffar

2018

17 oktober Överboda 4 byar 35 personer Idéer och förslag

14 nov Norrbyn 3 23

15 nov Flurkmark 2 30

2019

21 februari Sörmjöle 4 28

3 mars Kasamark 8 29

21 mars Stöcksjö 6 18

1 april Sävar 9 12

7 36 175 47

Idéer och förslag

Handikappanpassat vindskydd vid havet

Uppskyltning av upplevelser och sevärdheter

P-plats vid attraktiva havsvikar

Avloppsfrågan Sörmjöle

Koordinera föreningarna i bygden

Kopplingar mot staden

5 km staden

Kartmaterial orientering ungdom

Starta samtal om aktuella frågor Åheden

Fråga om bättre ytterbelysning trottoarer, mm

GPS för busstrafikanter om aktuell busstur och bussen position

Samtal egenföretagare om gröna näringar

Upprusta byvägen tvärs genom Hössjöslätten mot Kasamark

Upprätta byaplan, och ta lärdom av de som kommit längre

Förbättra trafiksituationen i vissa byar

Anordna ungdomsaktiviteter i byn

Förbättra vissa stiga och gamla vägar till cykelvägar

Äldreboenden mindre lägenheter

´´Välkomstskyltar´´ vid infarten till byn

Vindskydd vid flera uteplatser vid vackra naturområden

Renovering av gammal Bagarstuga-föra bakningstraditionen vidare

Obligatorisk att vid byarnas årsmöten att diskutera att upprätta utvecklingsplan/byaplan

Utreda för nya tomter och förtätning i byn/landsbygden

Flera samtal om grillplatser, grillstuga, vindskydd, fiskestuga, kartor över bygden

Uppröjning av befintliga stigar för fiske och rörliga friluftslivet

Organisera upp ett kontaktnät mellan byarna i området

Hur går det med detaljplan Södra byvägen och Sjömyrvägen

Behov av Mötesplats och allaktivitetshus med attraktiv utemiljö

Mötesplats med service, idrottshall, Gym, kulturverkstad, mm

Upplevelsekarta Stöcksjö och intilliggande byar

Cykelorentering – kartor

Jordbruk/gröna näringen, anordna särskilt möte/samtal

Åkermarken ska värnas

Gatlyse/i Fällvägen förbi ridhuset

Kollektivtrafiken behöver samordnas för övergång mellan bussturer

Stor lokal vid anslutningen till skolan för examen, julfester, inomhusaktiviteter

Pensionärsboende

Mer jordbruksdiskussioner

Reparation och upprustning av mötesplats/dansbanan

Reparation och utbyggnad av vattenpumphus

Bättre kollektivtrafik

Det behövs en stor upprustning av vägen ut till Skeppsvik

Anordna träff för social gemenskap i Ytterbodafjärden med hälsa och natur som program

Flytta grillstuga ut till grundet för fritid och naturupplevelser

Nedläggningsplatser i Skeppsvik för båtar och för fritidsfiskare

Starta ett projekt för slyrensning i Skeppsvik

Söka en förstudie för planering upprustning av gamla kajen i Skeppsvik

Beviljade projektansökningar

Stödföreningen för Stöckebygdens utveckling (2018-05-08)
Föreningen ansöker om medel för att öka aktivitets- och upplevelseutbudet i Stöckebygden samt initiera nya typer av samarbeten mellan föreningarna och byarna i bygden, exempelvis genom att ta fram en upplevelsekarta för bygden.

Projektföreningen Bullmark (2018-05-23)
Föreningen ansöker om medel för att stärka lokalt näringsliv, undersöka förutsättningar för lokal besöksnäring (även för ungdomar) och lokala byggföretags intresse att bygga lägenheter på landsbygd genom bl.a. områdesträffar för ortsbor, möten med lokala byggföretag m.m.

Projektföreningen Bullmark (2018-10-28)
Föreningen ansöker om medel för att ta fram ett större projekt tillsammans med två parter, Svenska kyrkan och Furan (boende och arbetsplats) för personer med funktionsvariationer. Det långsiktiga syftet är att alla känner att de är med samt känner gemenskap i bygden.

Rödåbygdens IK (2018-12-14)
Föreningen ansöker om medel för att anlägga en grillplats/vindskydd vid Vindelälven för sommarvandrare, skoter- och skidåkare – en delaktivitet i att skapa Den välkomnande bygden Tavelsjö-Rödå.

Överboda intresseförening (2018-12-20)
Föreningen ansöker om medel för att producera en Bya bok för Överboda för bybor och andra med kopplingar till byn, så att byagemenskapen kan stärkas. Ansökan avser slutlig granskning samt tryckning. Tryckningen av boken ska följas upp med exempelvis byasammankomster och insatser för fler företag till bygden.

Ansökningar under beredning

Furunäs intresseförening
Föreningen ansöker om medel för att starta ett långsiktigt hälsoprojekt som innefattar hälsofrämjande aktiviteter, utbildning i hjärt- och lungräddning samt investering av hjärtstartare.

Projektet riktar sig till boende i Furunäs och Krokfors.

Hembygdsföreningen Umbygda
Föreningen ansöker om medel för lättare restaurering av tre torpstugor som utgör historiska inslag i Brännlandstrakten. Arbetet innefattar lagning av skorstenar, målning av fasad, fönster etc.
Trappan som leder ner till de historiska jättegrytorna vid älvens kant ska också lagas. Allt detta i syfte att öka tillgängligheten för besökande och säkerställa områdets attraktivitet som ett självklart besöksmål i Umeå kommun.

Stiftelsen Holmöns båtmuseum och besökscentrum
Stiftelsen Holmöns båtmuseum och besökscentrum ansöker om medel för upprättandet av en cykelbod i syfte att utveckla cykeluthyrningsverksamheten och därmed främja besöksnäring och tillgänglighet på Holmön. Cykelboden skall förutom förvaring även erbjuda möjlighet till cykelreparation och vård.

Rödåbygdens IK
Föreningen ansöker om medel för framtagandet av en orienteringskarta i syfte att främja friluftsliv och rörelserikedom för såväl skolelever, föreningsaktiva, boende och besökande i Rödåbygden. Detta ses även som ett inslag i utvecklandet av Äventyrsparken Rödåsel.

TAIK
Föreningen ansöker om medel för att ta fram en förstudie för byggandet av en idrottshall för området runt Tavelsjö inklusive Flurkmark, Rödåsel och Hissjö.

Umeå kommun och Bygderådet Umeå i samverkan

Jennie Lindström Enar Jonsson Göran Sundqvist

 

Bygderådet Umeå   2019-03-18

Kallelse till öppet styrelsemöte.
Mötet sker i Ersbodaslöjds lokaler Gräddvägen 15 den 27 mars kl. 18,30. Fika från 18,00.  

OBS!   Styrelseledamöter eller Revisorer som har förhinder meddelar detta till Alf Söderlund 070-630 06 51 eller alf.soderlund@rodabygden.com senast den 25 mars. 
Företrädare för byarna är välkomna men det krävs att anmälan lämnas till Alf Söderlund senast den 25 mars
Frågor som önskas diskuteras (utöver dagordningspunkterna) anmäls till Alf Söderlund senast den 21 mars.

Hjärtligt välkomna!

Enar Jonsson                                           Alf Söderlund

Ordförande

 

Bygderådet Umeå
Till respektive kontaktperson i by/lokal utvecklingsgrupp inom Umeå kommun

Bygdenytt nr. 1. 2019.
Bygderådet Umeå och Umeå kommun kommer att genomföra gemensamma informationsträffar om; Lokalt utvecklingsstöd Umeå Landsbygd.

De nu tidsbestämda informationstillfällena.

2019-02-18 Botsmark Botsmark Bygdegård Yttersmark, Ytteråträsk, Inneåträsk, Sjöbotten
2019-02-21 Hörnefors omland-Hörneå Sörmjöle bygdegård Sörmjöle, Ängersjö, Norrbyn
2019-03-06 Kasamark Pollux/Bygdegård Nyland, Bösta, Yttersjö, Bjännsjö, Djäkneböle, Klabböle, Skravelsjö, Hössjö
2019-03-21 Stöcksjö-Stöcke Stöcksjö Bygdegård Ansmark, Degernäs, Ström, Sörböle, Norrmjöle, Röbäck
2018-04-01 Sävar omland Sävar Bibliotek Drottningvägen 7 Täfteå, Innertavle, Tväråmark
2019-04-15 Bodbyn-Tväråmark Bodbyns byastuga Bodbyn, Storliden, Fjäderbäck, Degerbyn, Åbyn, Tväråmark, Växtholm, Grundbäck, Åkerbäck
2019-05-13 Mickelträsk Mickelträsk Bygdegård Ådala, Södervik, Mickelträsk, Skärträsk

Syftet med informationstillfällena är

 • Informera om möjligheten att söka mindre projekt
 • Rekommendera byarna att upprätta byaplan/utvecklingsplan
 • Få information om bl.a. kommunens översiktsplan och aktuella frågor i din bygd

Nya anvisningar är på gång och ska finnas på plats vid månadsskiftet januari – februari.
Hälsningar
Styrelsen.

LATHUND STÖD TILL LOKALT LEDD UTVECKLING

Om ni i er ideella förening och grupper på Umeå landsbygd är intresserade av att söka Stöd till lokalt ledd utveckling, gör på följande sätt (fungerar bäst med dator):

 1. Gå in på www.umea.se/foreningsbidrag och titta i sammanställningen Umeå kommuns stöd  till föreningslivet. På sid 9–10 finns kriterier för Stöd till lokalt ledd utveckling – läs dessa. Läs även de generella riktlinjerna för Föreningsbyråns stöd och bidrag i början av dokumentet.
 2. När ni läst kriterierna kan ni öppna ansökningsblanketten som finns digitalt i Umeå kommuns blankettbank, länk här. När ni kommit in på sidan, ska ni klicka på Kultur och Fritid i sidospalten, därefter på Projektbidrag. Klicka sedan på Ansökan projektbidrag och då kommer ansökningsblanketten upp.
 3. På ansökningsblanketten ska ni först kryssa i rutan Landsbygd och i övrigt fylla i blankettens alla delar samtidigt som ni följer kriterierna för Stöd till lokalt ledd utveckling. Om det är svårt att fylla i vissa delar finns ifyllnadsstöd att klicka på i blanketten. Det finns också möjlighet att ringa eller maila kontaktpersonerna som står nämnda i kriterierna för Stöd till lokalt ledd utveckling.
 4. För att se vilka frågor som ska besvaras så klicka på flik Skriv ut så får du en utskrift av blanketten.
 5. När ni fyllt i alla delar skickas blanketten in digitalt och därmed också er ansökan till Stöd om lokalt ledd utveckling! Lycka till /Annika Myrén, landsbygdsutvecklare, Umeå kommun

 

 

Bygderådet Umeå
Till Respektive kontaktperson I by/lokal utvecklingsgrupp
Inom Umeå kommun.

Härmed kallas till årsmöte den 23 januari 2019. Förslag till dagordning bilagd. Övriga handlingar sänds ut den 14 januari
Lägg gärna ut kallelsen på byns hemsida.
Motion ska vara styrelsen tillhanda senast den 9 januari 2019.

Välkomna
Styrelsen

Styrelsen tillönskar er en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Bygdenytt nr. 17.

 • Kommunens behov av fler familjehem.
  På begäran från Umeå kommun/Familjehemscentrum sprider vi kommunens förfrågan om familjehem.

Kan du eller din familj ta hand om ett barn eller ungdom för en kortare eller längre period? På hel-eller deltid?

Varje år är det cirka 100 barn i Umeå som behöver ett nytt hem, därför behöver vi ständigt fler familjehem. På vilken ort familjehemmet bor spelar mindre roll, huvudsaken är att de har en trygg livssituation, tid och engagemang för att ta emot barn i sitt hem.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer kan du följa Familjecentrum Umeå på Facebook eller gå in på www.umea.familjehem 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
önskar
Styrelsen

 

Bygdenytt nr. 16: Mall för byaplaner och lathund ansökan Stöd till lokalt ledd utveckling

Bygdenytt nr. 16.                                        2018-11-21.
Upprop till byar och grupper!
Nu har ni möjlighet att söka stöd

 • till lokala aktiviteter
 • för att utforma en lokal byaplan
  Din by eller utvecklingsgrupp kan ansöka ett mindre projekt (max 20.000;-) för att genomföra en lokal aktivitet. I byar och grupper kan ni ansöka om att upprätta en byaplan. Byns/ortens byaplan är viktig i sammanhanget, eftersom den visar vad man vill genomföra för att utveckla sin bygd. För en godkänd byaplan får du 3.000:- kronor.

Vi i Bygderådet hjälper gärna till med upprättande av byaplan. Hör av er så får vi bestämma tid och plats. Vi kan säkert finna en tid då vi träffs, på dagtid eller ett kvällsmöte.

Ring eller sänd ett sms till
Enar Jonsson 070-578 25 88
Göran Sundkvist 070-646 57 73
Roger Sandström 070-654 22 62
Hälsningar
Styrelsen

Du kan alltid kontakta Annika Myrén som är vår kontaktperson inom kommunen.

Annika Myrén
Utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se

Sida om byaplaner  http://umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/landsbygdsutveckling/lokalautvecklingsplanerochbyaplaner.4.5c72f7101670bb860db820a.html

LATHUND STÖD TILL LOKALT LEDD UTVECKLING

Om ni i er ideella förening på Umeå landsbygd är intresserade av att söka Stöd till lokalt ledd utveckling, gör på följande sätt (fungerar bäst med dator):

 1. Gå in på www.umea.se/foreningsbidrag och titta i sammanställningen Umeå kommuns stöd till föreningslivet. På sid 9–10 finns kriterier för Stöd till lokalt ledd utveckling – läs dessa. Läs även de generella riktlinjerna för Föreningsbyråns stöd och bidrag i början av dokumentet.
 2. När ni läst kriterierna kan ni öppna ansökningsblanketten som finns digitalt i Umeå kommuns blankettbank, länk här. När ni kommit in på sidan, ska ni klicka på Kultur och Fritid i sidospalten, därefter på Projektbidrag. Klicka sedan på Ansökan projektbidrag och då kommer ansökningsblanketten upp.
 3. På ansökningsblanketten ska ni först kryssa i rutan Landsbygd och i övrigt fylla i blankettens alla delar samtidigt som ni följer kriterierna för Stöd till lokalt ledd utveckling. Om det är svårt att fylla i vissa delar finns ifyllnadsstöd att klicka på i blanketten. Det finns också möjlighet att ringa eller maila kontaktpersonerna som står nämnda i kriterierna för Stöd till lokalt ledd utveckling.
 4. För att se vilka frågor som ska besvaras så klicka på flik Skriv ut så får du en utskrift av blanketten.
 5. När ni fyllt i alla delar skickas blanketten in digitalt och därmed också er ansökan till Stöd om lokalt ledd utveckling!

Lycka till!
/Annika Myrén, landsbygdsutvecklare, Umeå kommun

LATHUND STÖD TILL LOKALT LEDD UTVECKLING

Om ni i er ideella förening på Umeå landsbygd är intresserade av att söka Stöd till lokalt ledd utveckling, gör på följande sätt (fungerar bäst med dator):

 1. Gå in på www.umea.se/foreningsbidrag och titta i sammanställningen Umeå kommuns stöd  till föreningslivet. På sid 9–10 finns kriterier för Stöd till lokalt ledd utveckling – läs dessa. Läs även de generella riktlinjerna för Föreningsbyråns stöd och bidrag i början av dokumentet.
 2. När ni läst kriterierna kan ni öppna ansökningsblanketten som finns digitalt i Umeå kommuns blankettbank, länk här. När ni kommit in på sidan, ska ni klicka på Kultur och Fritid i sidospalten, därefter på Projektbidrag. Klicka sedan på Ansökan projektbidrag och då kommer ansökningsblanketten upp.
 3. På ansökningsblanketten ska ni först kryssa i rutan Landsbygd och i övrigt fylla i blankettens alla delar samtidigt som ni följer kriterierna för Stöd till lokalt ledd utveckling. Om det är svårt att fylla i vissa delar finns ifyllnadsstöd att klicka på i blanketten. Det finns också möjlighet att ringa eller maila kontaktpersonerna som står nämnda i kriterierna för Stöd till lokalt ledd utveckling.
 4. För att se vilka frågor som ska besvaras så klicka på flik Skriv ut så får du en utskrift av blanketten.
 5. När ni fyllt i alla delar skickas blanketten in digitalt och därmed också er ansökan till Stöd om lokalt ledd utveckling!

Lycka till!/Annika Myrén, landsbygdsutvecklare, Umeå kommun