Årsstämma 31 januari 2024

Bygderådet Umeå
Anmäl ditt deltagande till Birgitta Jonsson Bullmark – så att vi har förtäring

Org.nr 894003–8568

Dagordning Föreningsstämma Bygderådet Umeå, 31 januari kl. 18.30 2024.

Plats: Ersboda slöjd

1. Öppnande.

2. Godkännande av kallelse till stämman.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

5. Val av justerare för stämmoprotokollet, tillika rösträknare.

6. Närvarolista.

7. Verksamhetsberättelse och kassörens ekonomiska redovisning 2023.

8. Revisorernas berättelse 2023.

9. Fråga om ansvarsfrihet 2023.

10. Motioner.

11. Medlemsavgift 2024.

12. Arvoden och ersättningar 2024.

13. Val av styrelse och revisorer 2024.

14. Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB – Firmatecknare 2024.

15. Val av valberedning inför föreningsstämma 2024.

16. Verksamhetsplan och Sammanträdesplan 2024.

17. Övriga frågor.

18.  Avslutning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *